Projeten

Projet Strassen

Zeréck op d'Lëscht
Projet Strassen - Projeten

PAP "Arlon Vallée"

  • Administrativ Demarchen um Instanzewee

  • Kreatioun vun 34 Appartementer souwéi och en groussen Commerce vun méi wéi 800 m2

  • Terrain'en laanscht Areler Strooss geleeën

  • Surface vum Projet vun 73 ares

  • Viraussiichtlechen Ufank vun den Aarbechten: Enn 2023

  • Dësen Projet gëtt mat engem vun eisen Partner realiséiert